Regulamin konkursu z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem

Nagrody konkursowe, książka i dwie płyty o tematyce bitwy pod Grunwaldem

Regulamin konkursu z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Fanpage’a „Audycje Kulturalne”, na którym opublikowano post konkursowy.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Narodowe Centrum Kultury.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i/lub współprowadzony przez Facebook.

2. Słownik pojęć

1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój adres mailowy.
3. Uczestnik – Użytkownik, który wysłał odpowiedź na pytanie konkursowe na adres mailowy audycjekulturalne@nck.pl.
4. Laureat – Uczestnik, który jako jeden z pierwszych pięciu Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe drogą mailową.
5. Fanpage – strona podcastu „Audycje Kulturalne” na portalu Facebook https://www.facebook.com/audycje.

3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 15.07.2021 o godzinie 16:00.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
5. Zgłoszeniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie konkursowe udzielona w treści maila.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą wysłane po czasie. Użytkownik może opublikować tylko jedno ważne zgłoszenie.
7. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
8. Nagrodzonych zostanie 5 osób, które jako pierwsze poprawnie udzielą odpowiedzi na pytanie wskazane w poście konkursowym. Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy audycjekulturalne@nck.pl. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
9. W konkursie zostanie przyznanych 5 nagród.
10. Nagrodą w Konkursie jest zestaw 3 publikacji- książka „Grunwald. Walka 600-lecia”, płyta DVD „Grunwald – multimedialne wydawnictwo edukacyjne” oraz płyta DVD „Grunwald. Walka 600-lecia”.
11. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 22.07.2021 r. o godz. 23:59.

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
4. w celu realizacji konkursu i wyłonienia i laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w celu publikacji imion i nazwisk laureatów na podstawie zgody uczestnika Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
– w przypadku Uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,
– w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie dla Uczestnika niemożliwością wzięcia udziału w konkursie, umieszczenia Uczestnika na liście Laureatów oraz przyznania nagrody a w przypadku Laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs ogłoszony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/audycje/) w Serwisie społecznościowym Facebook..
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu publikacji imion i nazwisk laureatów.

Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Zapisz się do Newslettera