Deklaracja dostępności serwisu audycjekulturalne.pl

Narodowe Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej audycje kulturalne.

• Data publikacji aplikacji mobilnej: 2017-06-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zgodność została oceniona na 56,10%.

• Na stronie internetowej została zastosowana bardzo słaba widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony,
• Opublikowane w serwisie materiały filmowe nie posiadają napisów,
• Materiały multimedialne, opublikowane w serwisie nie posiadają audiodeskrypcji lub transkrypcji,
• Serwis posiada niepoprawną strukturę nagłówkową,
• W serwisie znajdują się odnośniki zarówno graficzne jak i tekstowe, których cel jest niezrozumiały dla osób niewidomych,
• W serwisie znajdują się pola formularza, które nie posiadają zdefiniowanych i powiązanych z polem etykiet,
• W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
• W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
• W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
• W serwisie znajdują się elementy, których logiczna kolejność nie jest zachowana,
• Nazwy i etykiety części linków są niezrozumiałe dla użytkowników niewidomych,
• Występują błędy kodu HTML i CSS.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-13
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Tomasz Wojakowski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Rydzewski.
• E-mail: mrydzewski@nck.pl
• Telefon: 22 21 00 190

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Do budynku prowadzą trzy wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Płockiej.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Katarzyna Oklińska

dziennikarka

Zapisz się do Newslettera