Regulamin konkursu – Wygraj plakat do filmu pt. „Marek Biliński – życie jest muzyką” z autografami!

1. Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator strony www.audycjekulturalne.pl oraz Fanpage’a „Audycje Kulturalne” na Facebooku.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i/lub współprowadzony przez Facebook.

2. Słownik pojęć
1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój adres mailowy.
3. Uczestnik – Użytkownik, który wysłał odpowiedź na zadanie konkursowe na adres mailowy audycjekulturalne@nck.pl.
4. Laureat – Uczestnik wyłoniony jako zwycięzca przez jury sędziowskie.
5. Fanpage – strona podcastu „Audycje Kulturalne” na portalu Facebook https://www.facebook.com/audycje.

3. Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 29.05.2024 o godzinie 12:00.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
5. Zgłoszeniem konkursowym jest odpowiedź na zadanie konkursowe udzielona w treści maila. Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy audycjekulturalne@nck.pl.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 06.06.2024 o godz. 23:59.
7. Organizator nie bierze pod uwagę zgłoszeń, które będą wysłane po czasie. Użytkownik może opublikować tylko jedno zgłoszenie spełniające kryteria zawarte w niniejszym regulaminie.
8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
9. Organizator Konkursu na podstawie określonych kryteriów wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi konkursowe.
10. Kryteria wyboru to: kreatywność odpowiedzi, oryginalność oraz zgodność z tematem zadania konkursowego.
11. Wybór zwycięzców jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
13. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.
14. Nagrodą w Konkursie jest plakat do filmu „Marek Biliński – życie jest muzyką” autorstwa Patryka Hardzieja z autografami Grzegorza Bilińskiego (reżysera filmu) i Marka Bilińskiego.
15. Po wyłonieniu Laureata/ki Narodowe Centrum Kultury skontaktuje się z nim/nią bezpośrednio drogą mailową i powiadomi o przyznaniu nagrody. Przekazanie nagrody nastąpi po nadesłaniu adresu do wysyłki przez każdego z Laureatów.
16. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 2 tygodni od otrzymania od każdego z Laureatów prawidłowego adresu do wysyłki.

4. Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci:
a. adresu e-mail przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
b. imienia i nazwiska Laureata oraz adresu do wysyłki przetwarzane będą w celu umożliwienia przekazania nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. w przypadku adresów e-mail Uczestników – przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,
b. w przypadku Laureatów dane w postaci imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki – również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagrody oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
a. niepodanie danych w postaci adresu e-mail skutkować będzie niemożliwością wysłania odpowiedzi konkursowej i wzięcia udziału w konkursie na zasadach opisanych w regulaminie;
b. niepodanie przez Laureata danych do wysyłki skutkować będzie niemożliwością wysłania nagrody przez Narodowe Centrum Kultury.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu publikacji imienia i nazwiska laureata.

Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Zapisz się do Newslettera