Regulamin konkursu „I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE”

festiwal eufonie

Regulamin konkursu związanego z I Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, organizowanym w dniach 14-15 listopada 2018 r., dalej zwanego „Konkursem”.

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Fanpage’a „Audycje Kulturalne”, na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Narodowe Centrum Kultury.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

2. Słownik pojęć

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage „Audycje Kulturalne”.
 3. Fanpage – strona projektu Narodowego Centrum Kultury „Audycje Kulturalne” na portalu Facebook: https://www.facebook.com/audycje/ ).

3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 20.11.2018 o godzinie 17:00.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
 4. Zgłoszeniem konkursowym jest wysłanie wiadomości prywatnej do Fanpage’a, która będzie zawierała odpowiedź na pytanie zawarte w poście konkursowym.
 5. Wysłanie wiadomości z liczbą odpowiedzi inną niż jedna nie będzie brana pod uwagę jako zgłoszenie konkursowe.
 6. Pod uwagę będzie brana pierwsza wiadomość wysłana przez Użytkownika do Fanpage’a. Kolejne wiadomości zawierające poprawione lub uzupełnione odpowiedzi nie będą brane pod uwagę jako zgłoszenie konkursowe.
 7. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 8. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną ocenie komisji, w skład której wejdą pracownicy Narodowego Centrum Kultury, którzy nagrodzą pierwszych pięć zgłoszeń zawierających prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.
 9. W konkursie przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród.
 10. Nagrodą w Konkursie jest podwójny bilet na koncert, Polsko-ukraińskie inspiracje, który odbywa się w dniu 27 listopada, godz. 19.30, w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej, w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa: 21.11.2018 r. o godz. 23:59.
 12. Lista laureatów zostanie opublikowana 22.11.2018 na Fanpage’u „Audycje Kulturalne”.4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,
  • w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/audycje/) w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), Organizator może przetwarzać informacje o Użytkowniku – jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.
 6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.
Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Zapisz się do Newslettera