Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Czas na konkurs dla Słuchaczy Audycji Kulturalnych! Jakie słowo zapożyczone z dowolnego języka obcego denerwuje Państwa najbardziej i dlaczego? To pytanie zadajemy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który świętowaliśmy w minioną niedzielę.

Do wygrania 4 płyty „Duch oporu” Bisza i Radexa. Zwycięzców wytypujemy w gronie redakcji Audycji Kulturalnych. Z regulaminem można zapoznać się poniżej, a komentarze pod konkursowym wpisem na Facebooku można zamieszczać do końca dnia w czwartek 4. marca 2021 r.

 

Regulamin konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

 

Regulamin konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, dalej zwanego „Konkursem”.

 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Fanpage’a „Audycje Kulturalne”, na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Narodowe Centrum Kultury oraz wydawnictwa/artyści, którzy brali udział w przygotowywaniu materiałów udostępnionych w Audycjach Kulturalnych.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i/lub współprowadzony przez Facebook.
 1. Słownik pojęć
 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage „Audycje Kulturalne”.
 3. Uczestnik – Użytkownik, który zamieścił odpowiedź na post konkursowy.
 4. Laureat – Uczestnik wyłoniony przez jury sędziowskie.
 5. Fanpage – strona akcji „Audycje Kulturalne” na portalu Facebook https://www.facebook.com/audycje.
 1. Zasady Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 25.02.2021 o godzinie 12:00.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
 5. Zgłoszeniem konkursowym jest komentarz opublikowany pod postem konkursowym na profilu Narodowego Centrum Kultury w serwisie Facebook, który będzie zawierał odpowiedź na zadanie zawarte w poście konkursowym.
 6. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, opublikowane po czasie lub niewyświetlone w wątku konkursowym. Użytkownik może opublikować tylko jedno ważne zgłoszenie.
 7. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 8. Nagrodzone zostaną 4 osoby, które przygotują wpis konkursowy będący odpowiedzią na zadanie podane w poście konkursowym. Chodzi o podanie wyrazu zapożyczonego z dowolnego języka obcego do języka polskiego, które przeszkadza Użytkownikowi. Wpis należy opublikować jako komentarz pod postem konkursowym. Wyboru dokonuje trzyosobowe jury sędziowskie, złożone z pracowników Narodowego Centrum Kultury, które wybierze ich zdaniem najciekawsze pomysły. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.
 9. W konkursie zostaną przyznane 4 nagrody.
 10. Nagrodą w Konkursie jest płyta „Duch oporu” Bisza i Radexa.
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa: 4.03.2021 r. o godz. 23:59.
 12. Lista Laureatów (nazw kont na portalu Facebook) zostanie opublikowana najpóźniej 9.03.2021 na Fanpage’u Audycji Kulturalnych.
 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji konkursu, wyłonienia Laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Publikacji listy wyłonionych Laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • przekazania nagród Laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

– w przypadku Uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,

– w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu opublikowania listy wyłonionych Laureatów w poście informacyjnym, przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

7) w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie dla Uczestnika niemożliwością wzięcia udziału w konkursie, umieszczenia Uczestnika na liście Laureatów oraz przyznania nagrody a w przypadku Laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.

 1. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/audycje/) w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z  treścią regulaminu i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu wzięcia udziału w konkursie oraz w celu publikacji nazwy konta Uczestnika na liście Laureatów.
Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Katarzyna Oklińska

dziennikarka

Zapisz się do Newslettera