Konkurs „10 000 fanów Audycji Kulturalnych”

Komiksowa grafika z informacją o konkursie z okazji 10000 fanów Audycji Kulturalnych

Drodzy Słuchacze, dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami i słuchacie naszych audycji! To dla Was tworzymy i nagrywamy o tym, co interesującego dzieje się w polskiej kulturze. Z okazji uzyskania 10 000 fanów fanpage’a Audycji Kulturalnych na Facebooku przygotowaliśmy specjalny konkurs!

Chcielibyśmy dowiedzieć się o czym chcielibyście posłuchać w Audycjach Kulturalnych. W konkursie przyznamy 10 nagród w postaci zestawów składających się z książki lub płyty, kubka Audycji Kulturalnych, notesu i długopisu NCK, a dwie najciekawsze propozycje zrealizujemy! Zwycięska Audycja otrzyma jako nagrodę płytę z autografem Wojciecha Waglewskiego ANAWA 2020 z interpretacjami utworów Marka Grechuty przez Voo Voo, Katarzynę Nosowską, Krzysztofa Zalewskiego i innych znakomitych artystów oraz zestaw gadżetów, laureat drugiej nagrody otrzyma płytę zespołu Perfect Son, o której mówiliśmy w Audycjach Kulturalnych oraz zestaw gadżetów.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się poniżej. Konkursowe komentarze pod konkursowym wpisem na Facebooku można zamieszczać do końca dnia w niedzielę 22.11.2020 r.

Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin konkursu 10 000 fanów Audycji Kulturalnych

Regulamin konkursu 10 000 fanów Audycji Kulturalnych, dalej zwanego „Konkursem”

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Fanpage’a „Audycje Kulturalne” na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Narodowe Centrum Kultury oraz wydawnictwa/artyści, którzy brali udział w przygotowywaniu materiałów udostępnionych w Audycjach Kulturalnych.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

2. Słownik pojęć

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage „Audycje Kulturalne”.
 3. Fanpage – strona akcji „Audycje Kulturalne” na portalu Facebook https://www.facebook.com/audycje.

3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18.11.2018 o godzinie 16:00.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
 5. Zgłoszeniem konkursowym jest komentarz opublikowany pod postem konkursowym na profilu Narodowego Centrum Kultury w serwisie Facebook, który będzie zawierał odpowiedź na zadanie zawarte w poście konkursowym.
 6. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, opublikowane po czasie lub niewyświetlone w wątku konkursowym. Użytkownik może opublikować tylko jedno ważne zgłoszenie.
 7. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 8. Nagrodzone zostanie 10 osób, które przygotują wpis konkursowy będący odpowiedzią na zadanie podane w poście konkursowym polegające na napisaniu pomysłu na audycję dotyczącą kultury polskiej, której Użytkownik chciałby posłuchać na portalu www.audycjekulturalne.pl. Wpis należy opublikować jako komentarz pod postem konkursowym. Wyboru dokonuje czteroosobowe jury sędziowskie, złożone z pracowników Narodowego Centrum Kultury, które wybierze ich zdaniem najciekawsze pomysły, a do realizacji wybierze dwa najciekawsze pomysły, które są możliwe do realizacji. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.
 9. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 10. W konkursie przyznanych zostanie osiem równorzędnych nagród oraz dwie nagrody główne.
 11. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów składających się z: kubka Audycji Kulturalnych, książki lub płyty (dotyczącej tematu, o którym była mowa w Audycjach Kulturalnych), notesu oraz długopisu Narodowego Centrum Kultury. Nagrody wysyłane będą losowo. Nagrodą główną jest zrealizowanie tematu audycji przez redakcję Audycji Kulturalnych oraz zestaw gadżetów składających się z: kubka Audycji Kulturalnych, płyty Anawa 2020 (dla I miejsca) lub Perfect Son (dla II miejsca), notesu oraz długopisu Narodowego Centrum Kultury.
 12. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa: 22.11.2020 r. o godz. 23:59.
 13. Lista laureatów zostanie opublikowana najpóźniej 25.11.2020 na Fanpage’u Audycji Kulturalnych.

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

– w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,

– w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

7) w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/audycje/) w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), Organizator może przetwarzać informacje o Użytkowniku – jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.
 6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.
Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Anna Wołowczyk

specjalistka od social media

Zapisz się do Newslettera